گروه تلگرام دماوند

بنام خدا
امروز اومدیم گروه گپ بچه هایی دماوندی بهتون معرفی کنیم این گروه در تلگرام میباشد و دارایی بهتدماوندن موقعیت گروه تلگرامی هست
جهت وارد شدن به این گروپ کلیک کنید
مروزه تلگرام نقش اساسی در بهبود افزایش کاربران در فضایی مجازی رو دارد و همین خاطر دارایی بهتدماوندن کاربران تلگرام هستند جهت ورود به چنین گروه تلگرام بچه هایی دماوند میتوانید از لینگ زیر وارد شوید